งู เกม

เล่นเกมงูบน Y8.com บังคับทิศทางของงู กินไอเทมเพื่อเพิ่มความยาวหางของงู และพิชิตด่านต่าง ๆ ถ้าคุณสู้กับงูตัวอื่น คุณต้องเล็งไปที่หาง ไม่ใช่เล็งหัว และคุณจะพบกับชัยชนะ ลองเล่นเกมงูบน Y8 ตอนนี้
เรียงตาม:

Snake Games

Snake is one of the oldest video games and also one of the most well-known video games ever. The first release and many after it used arcade cabinets. With the release of Blockade the arcade video game, the screen only had one color and it was green. The game was popularized by early Nokia mobile phones, which also only had single-color displays. Over time it was adapted to other platforms, in particular, to personal computers and later seen in many browser games.

Since then, game developers have created many Snake game varieties and the style has completely changed. The game mechanics have also evolved to support bigger multiplayer worlds. However, the main point of the game has remained the same, the player controls a snake and collects food (or other objects), avoiding a collision with its own tail, the walls, and other snakes. Each time a snake eats a piece of food, it grows longer. The player controls the direction of the snake's head movement having 4 options: up, down, left, right. The snake's tail follows behind. Also, you can not stop the movement of the snake.

At first glance, you may think the game is very simple, given enough time, it will seem obvious nothing that not even a snake can grow forever. Perhaps this is the main reason for the popularity of the game.

Recommended Snake Games