Stop Motion วีดีโอ

วิดีโอสต็อปโมชันมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ที่กระวนกระวายใจเหมือนในภาพยนตร์ Lego. ก่อนแอนิเมชันดิจิทัล, ดินและภาพถ่ายจากกล้องเป็นวิธีการสร้างวิดีโอสต็อปโมชัน.

เรียงตาม: